Spřažení, zesílení konstrukcí

Spřažení nebo zesilování stavebních konstrukcí jsou rekonstrukční technologie, jejichž cílem je zlepšení původních parametrů (např. pevnost v tahu, ohybu, tlaku apod.) opravované konstrukce. K těmto účelům jsou používány jak materiály na bázi ocele (kotvy, pruty, sítě aj.), tak na bázi kompozitů (větš. uhlíkových vláken v pryskyřičném pojivu). Tyto prvky jsou pak v materiálech upevňovány mechanicky (rozpěrné kotvy OMO) nebo chemicky a to jak na cementovém základu, tak na bázi pryskyřičné.

Spřažení stavební konstrukce vede ke vzájemnému svázání dvou konstrukčních prvků, např. původní mostovky, betonové podlahy, opěrné stěny apod. s nově přidávanou mostovkou, podlahovou vrstvou či předsazenou stěnou.

Zesílení stavební konstrukce je možné provádět pomocí:

 • vnitřních zesilujících prvků - do konstrukce dodatečně vložené vnitřní výztužné prvky, např. do vyvrtaných otvorů vložené výztužné pruty procházející konstrukcí
 • vnějších zesilujících prvků - povrchová lepená výztuž ve formě lamel či tkanin z kompozitního materiálu (uhlíková vlákna, sklolaminát atd.)

Spřažení a zesílení stavebních konstrukcí
firmou Stavby OMO - hlavní údaje:

 • používání osvědčených a certifikovaných materiálů renomovaných výrobců
 • elektricky nebo hydraulicky poháněné stroje potřebné pro konkrétní úkony
 • řady druhů stavebních materiálů - betonu, železobetonu, kamene, různých druhů zdiva, dřevěných konstrukcí a materiálových kombinací
 • možnost zajištění statického posouzení nebo dozoru či konzultací výrobců materiálů

Spřažení konstrukcí - nápisy

Výztužný prut s tmelem

Spřažení a zesílení stavebních konstrukcí
- výhody:

 • dodatečné doplnění chybějící výztuže (např. změna v užívání nebo chybný projekt)
 • zvýšení původně plánovaného zatížení konstrukcí (např. zvýšený provoz, změna dopravní techniky, změna technologie)
 • zlepšení parametrů původní konstrukce bez časově a finančně náročného bourání
 • prodloužení životnosti konstrukcí
 • ekologické hledisko

Spřažení a zesílení stavebních konstrukcí
- některé příklady použití:

 • náhrada chybějící výztuže
 • renovace stavebních konstrukcí
 • zesilování konstrukcí v důsledku změny účelu použití
 • sanace povětrnostními podmínkami poškozených konstrukcí (viz video níže)
 • náprava chyb z projektové či realizační fáze
 • přizpůsobení novým normám či jiným požadavkům předpisů
 • stropní konstrukce, sloupy, mostní konstrukce, komíny, trámy, konzoly, tunely, historické budovy a další místa

Reference spřažení konstrukcí

 

 

Příklad zesílení stářím oslabené konstrukce z našich realizací:

 

Statické zesílení stativa silničního mostu dodatečně vlepovanými výztužemi.

Rekonstrukce mostu na silnici I/8 u obce Žalany přes železniční trať si vzhledem ke stavu betonové nosné konstrukce vyžádala i zpevnění stativa za pomocí dodatečně vlepované výztuže v horizontálním i vertikálním směru. Bylo zapotřebí uskutečnit horizontální a vertikální vrty s nástroji délky i přes 3 m s požadavkem na minimální rovnoběžnou odchylku, které byly následně protkány výztužnými tyčemi průměru 32 mm, které byly po celé délce vlepeny tmelem. Další informace je možné získat i ve formě článku ze sborníku konference "Betonářské dny 2015".